Revisionsbyrå AB

Trygga tjänster ochpersonlig service

Vårt erbjudande

Som kund får du tillgång till vår breda samlade kompetens och allt vi lärt oss under många år i branschen. Dessutom samarbetar vi med ett antal företag med specialkunskaper inom juridik, skatt och annan rådgivning. Den kompetens vi inte har själva finns alltså i vårt omfattande nätverk.

Vilka är vi?

Auktoriserad revisor Gunilla Svedberg, godkänd revisor Heléne Ekman samt auktoriserade redovisningskonsulterna Ingrid Olofsson och Sophie Hulling.

Redovisningskonsulterna Helén Pantzar, Anette Sandberg, Mia Karlsson samt revisorassistent Sandra Durling.

Vilka är vi?

Sveriges ledande revisionsbyrå

Ditt Företag AB är den största och ledande revisionsbyrån i Sverige – ja, faktiskt i hela världen. Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer.

Om oss →
Vad vi tror på

En oberoende revision skapar trovärdighet

En oberoende revision är en viktig byggsten i näringslivet för att skapa trovärdighet och oberoende i den ekonomiska rapporteringen. En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för intressenter – ägare, ledning och anställda likaväl som banker, partners och myndigheter.

Våra Tjänster →

Detta erbjuder vi:

Redovisning och administrativ service

Som företagare vill man helst vara entreprenör och driva kärnverksamhet. All formalia som
läggs på ens axlar är mycket tyngre än dess verkliga vikt. Bokföring, skatteuppbörd, statistik,
moms, årsredovisning – listan kan göras lång. Problemet är egentligen litet eftersom Du kan
få hjälp med detta.

 • ✓ Bokföringsrådgivning
 • ✓ Skatte- och avgiftsredovisning
 • ✓ Rapportering och resultatuppföljning
 • ✓ Redovisningsrådgivning
 • ✓ Bokslut
 • ✓ Deklarationer
 • ✓ Årsredovisning
 • ✓ Koncernredovisning
 • ✓ Ekonomisk planering
 • ✓ Budget och prognoser
 • ✓ Rutin- och processuppföljning

Revision

För Revikonsult är revision en kombination av efterfrågestyrd och lagstadgad revision. Det
innebär att revision är en analytisk genomgång av företagets hälsa med fokus på ekonomisk
rapportering och den interna kontrollapparat som skall säkerställa att lönsamheten optimeras.
Ett företag vars årsredovisning är granskad av Revikonsult har genomgått en kvalitets-
granskning.

Vår personal har lång erfarenhet av arbetsuppgifter inom området revision. Detta i kombination
med samarbetet med olika specialister öppnar dörren för många former av revision.
Genom internationella samarbetspartners skapar vi dessutom förutsättningar även för Dig med global anknytning.

Revikonsult kan därför erbjuda bl a följande tjänster:

 • ✓ Lagstadgad revision
 • ✓ Efterfrågestyrd revision
 • ✓ Internrevision
 • ✓ IT-revision (förmedla specialisttjänst)

Skatt

Kostnader skall optimeras. Det gäller även skatten. Detta ett svårt område och det kräver specialkompetens.
Ditt Företag ABs medarbetare har denna kunskap och ser till att Din skatt
blir den optimala sett över tiden.

Utöver vår egen kompetens har vi samarbete med skattespecialister som finns tillgängliga
när Dina skattefrågor kräver djupgående skatterättslig analys. Du kan därför vända Dig till
oss med vetskapen att Du alltid kan få hjälp.

Inom bl a följande områden kan vi hjälpa Dig:

 • ✓ Företagsbeskattning
 • ✓ Individbeskattning
 • ✓ Skattefrågor i ägarledda företag
 • ✓ Mervärdeskattefrågor
 • ✓ Upprättande av deklarationer
 • ✓ Avgifter och punktskatter
 • ✓ Skatterevision
 • ✓ Företagsförvärv
 • ✓ Omstrukturering

Övrig rådgivning

Revikonsults medarbetare har mångårig erfarenhet. Detta skapar både djup och bredd på
kunnandet. Även här har vi ett antal specialister som vi samarbetar med. Utöver områdena
redovisning, revision och skatter kan vi hjälpa till med affärsrådgivning och verksamhets-
rådgivning. Även inom området finansiella tjänster kan vi vara ett stöd.

Som exempel på vad vi kan hjälpa Dig med är:

 • ✓ Bolagsbildningar
 • ✓ Emissioner
 • ✓ Due Diligence
 • ✓ Värderingar
 • ✓ Generationsskiften
 • ✓ Ekonomiska analyser
 • ✓ Företagslednings- & styrelserapportering
 • ✓ Företagsförvärv
 • ✓ Ledarskap
 • ✓Processutveckling
 • ✓ Utvärderingar
 • ✓ Personalfrågor
 • ✓ IT-frågor

Vi som jobbar här